Salinlah Dan Terjemahkan Beberapa Ayat Alquran Yang Menggambarkan Siksa Neraka

1. Firman Allah SWT tentang Siksa Neraka

Salah satu ayat Alquran yang menggambarkan siksa neraka adalah pada Surat al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi: “Dan sungguh, kamu akan dikenal pasti di antara kalian yang paling keras siksaannya pada hari kiamat.”

2. Siksaan yang Mengerikan di Neraka

Di Surat al-Hijr ayat 43-44, Allah SWT menjelaskan tentang siksaan yang mengerikan di neraka bagi orang-orang yang melakukan dosa: “Sesungguhnya neraka itu adalah tempat perhentian mereka semua. Tujuh pintu, bagi tiap-tiap pintu ada sebahagian dari mereka yang ditetapkan untuk masuk ke dalamnya. Dan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, mereka akan memperoleh tempat yang lebih buruk lagi.”

3. Siksaan Menggigit di Neraka

Allah SWT juga menjelaskan tentang siksaan menggigit di neraka pada Surat al-Muddatstsir ayat 27-29: “Dan kamu tidak akan sampai kepadanya (neraka) kecuali dengan perantaraan malaikat-malaikat yang menjaga (neraka itu). Mereka berkata, ‘Tidaklah kamu datang ke sini dengan sebenarnya.’ Kami diturunkan kepadamu (Muhammad) Alquran itu sebagai peringatan bagi manusia. Dan cukuplah sebagai peringatan itu bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran.”

4. Siksaan di Neraka untuk Orang-Orang Kafir

Surat al-An’am ayat 128-129 menjelaskan tentang siksaan di neraka bagi orang-orang kafir: “Dan pada hari Kami kumpulkan mereka semua, lalu Kami katakan kepada orang-orang yang mempersekutukan Tuhan (dengan menyembah selain Allah), ‘Tinggalkanlah jalan ini (neraka) yang menyala-nyala, menuju ke neraka yang mempunyai tujuh pintu dan di setiap pintunya ada azab yang berbeda-beda’.”

5. Siksaan di Neraka untuk Orang-Orang Munafik

Surat al-Nisa ayat 145-146 menjelaskan tentang siksaan di neraka bagi orang-orang munafik: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di tempat yang paling dalam dari neraka dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun untuk mereka. Kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri dan mengikuti jalan yang benar, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang beriman dan Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman.”

6. Siksaan di Neraka untuk Orang-Orang yang Zalim

Surat al-Nisa ayat 56-57 menjelaskan tentang siksaan di neraka bagi orang-orang yang zalim: “Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah Kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.”

7. Siksaan di Neraka untuk Orang-Orang yang Menolak Islam

Surat al-Maidah ayat 72 menjelaskan tentang siksaan di neraka bagi orang-orang yang menolak Islam: “Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Tuhan (dengan menyembah selain Allah), pasti Allah melarang surga bagi mereka dan tempat kembali mereka ialah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun.”

8. Siksaan di Neraka untuk Orang-Orang yang Tidak Bersyukur

Surat Ibrahim ayat 7 menjelaskan tentang siksaan di neraka bagi orang-orang yang tidak bersyukur: “Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan, ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih’.”

9. Siksaan di Neraka untuk Orang-Orang yang Mengingkari Allah

Surat al-Baqarah ayat 39-40 menjelaskan tentang siksaan di neraka bagi orang-orang yang mengingkari Allah: “Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

10. Siksaan di Neraka untuk Orang-Orang yang Menyembah Selain Allah

Surat al-Jinn ayat 13-14 menjelaskan tentang siksaan di neraka bagi orang-orang yang menyembah selain Allah: “Dan orang-orang yang durhaka kepada Tuhan mereka, mereka akan menjadi penghuni neraka jahannam kekal di dalamnya (sebagai hukuman) dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.”

11. Siksaan di Neraka untuk Orang-Orang yang Berbuat Maksiat

Surat al-Hijr ayat 43-44 menjelaskan tentang siksaan di neraka bagi orang-orang yang berbuat maksiat: “Sesungguhnya neraka itu adalah tempat perhentian mereka semua. Tujuh pintu, bagi tiap-tiap pintu ada sebahagian dari mereka yang ditetapkan untuk masuk ke dalamnya. Dan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, mereka akan memperoleh tempat yang lebih buruk lagi.”

12. Siksaan di Neraka bagi Orang-Orang yang Mengaku Beriman Namun Tidak Memiliki Iman yang Kuat

Surat al-Baqarah ayat 8-10 menjelaskan tentang siksaan di neraka bagi orang-orang yang mengaku beriman namun tidak memiliki iman yang kuat: “Orang-orang yang mengatakan, ‘Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian’, padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambahkan penyakit itu kepada mereka dan mereka akan memperoleh azab yang pedih disebabkan kedustaan yang telah mereka lakukan.”

13. Siksaan di Neraka bagi Orang-Orang yang Tidak Menjaga Shalat

Surat Maryam ayat 59 menjelaskan tentang siksaan di neraka bagi orang-orang yang tidak menjaga shalat: “Kemudian sesudah mereka itu, datanglah sesudah mereka golongan yang menyia-nyiakan shalat dan menuruti hawa nafsu, maka mereka kelak akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala.”

14. Siksaan di Neraka bagi Orang-Orang yang Tidak Berbuat Baik

Surat al-Balad ayat 10-11 menjelaskan tentang siksaan di neraka bagi orang-orang yang tidak berbuat baik: “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, tetapi kebanyakan dari mereka tidak berbuat baik dan tidak bersyukur.”

15. Siksaan di Neraka bagi Orang-Orang yang Tidak Menjaga Zakat

Surat al-Tawbah ayat 34-35 menjelaskan tentang siksaan di neraka bagi orang-orang yang tidak menjaga zakat: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak di antara imam-imam dan ahli-ahli kitab memakan harta orang dengan jalan yang batil dan menghalangi orang dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya untuk jalan Allah, hendaklah mereka mengetahui bahwa bagian dari azab yang pedih akan menimpa mereka.”

16. Siksaan di Neraka bagi Orang-Orang yang Menzalimi Orang Lain

Surat al-Imran ayat 21-22 menjelaskan tentang siksaan di neraka bagi orang-orang yang menzalimi orang lain: “Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi-Nya tanpa alasan yang benar dan membunuh orang-orang yang menyuruh untuk berbuat adil, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan memperoleh siksaan yang pedih.”

17. Siksaan di Neraka bagi Orang-Orang yang Menindas Orang Lain

Surat al-Nisa ayat 75 menjelaskan tentang siksaan di neraka bagi orang-orang yang menindas orang lain: “Dan mengapa kamu tidak berperang (melawan orang-orang musyrik) karena orang-orang yang lemah di antara laki-laki, perempuan dan anak-anak yang berkata, ‘Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang zalim ini dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu dan anugerahkanlah

Tinggalkan komentar